Publikacje

pexels-photo-1319854

Nasze publikacje

 • Kurs Akustyki dla Przemysłu

  XVIII Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technologii Audio i Wideo, Wrocław 2020

  Marcin Łuczak, Karolina Jaruszewska, prof. Andrzej Dobrucki

  Ochrona przed hałasem oraz zapewnienie społeczeństwu komfortu życia i pracy jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań naszej cywilizacji. Hałas to jeden z najpowszechniejszych i najczęściej doświadczanych problemów w przemysłowym środowisku pracy. Pomysł wprowadzenia nowych metod e-learningu i nauczania zrodził się z potrzeby poszerzenia praktycznej wiedzy o akustyce przemysłowej. Głównym celem tych kursów jest wypełnienie w innowacyjny sposób luki w ostatnich programach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie świadomości specjalistów na temat roli, jaką komfort akustycznych odgrywa w życiu ludzi.

  Acoustics Course for Industry (ACI) składa się z kilku modułów: Hałas, Wpływ hałasu na ludzi, Hałas środowiskowy i zawodowy oraz Zarządzanie hałasem. Materiały edukacyjne zawierają studia przypadków, próbki dźwiękowe, interaktywne treści i filmy VR-360. Efekty można oglądać na komputerze lub przy użyciu gogli VR. Wyniki tego projektu stanowią przykład synergii pomiędzy inicjatywami podejmowanymi w zakresie badań i innowacji, jak również promocji wykorzystania nowych technologii do przekazywania wiedzy naukowej i inżynierskiej.

   

 • Platforma Acoucou do zdobywania umiejętności zawodowych i wiedzy w dziedzinie akustyki

  23. Międzynarodowy Kongres Akustyki, Aachen 2019

  Karolina Jaruszewska; Filip Barański; Magdalena Piotrowska; Manuel Melon; Oliver Dazel; Michael Vorländer; Lukas Aspöck; Marko Horvat; Kristian Jambrošic; Monika Rychtáriková; Leopold Kritly; Andreas Herweg.

  Dziś, w erze cyfrowej, edukacja musi odpowiadać na potrzeby i dostosowywać się do nowoczesnych form przekazywania wiedzy.
  Chociaż jest to często wdrażane w programach edukacji wyższej (kształcenie na odległość, platformy OpenCourseWare), edukacja i kształcenie zawodowe wydaje się być najbardziej tradycyjną dziedziną edukacji, szczególnie w zakresie specjalistycznych kursów dla inżynierów.
  Naszym celem jest stworzenie przestrzeni dla nowego, innowacyjnego i multidyscyplinarnego podejścia do nauczania i e-learningu z dziedziny akustyki (np. w oparciu o grwalizację, VR czy symulatory internetowe).

  Platforma ACOUCOU (http://acoucou.org/) jest częścią strategii skierowanej na poszerzanie i wzmacnianie wiedzy o akustyce, wspierając rozwój innowacyjnych metod nauczania opartych o atrakcyjne i efektywne dostarczanie treści, usług, metodologiii nauczania i praktyk na poziomie narodowym i międzynarodowym. Forma materiałów i kursów opublikowanych na platformie Acoustic Courseware jest dostosowana zarówno do samodzielnego uczenia się, jak i do nauczania mieszanego, w którym pedagog wykorzystuje materiały z platformy, aby poprowadzić szkolenie wśród pracowników lub studentów. Zawodowa, profesjonalna wiedza jest zwykle prezentowana w formie tekstu zawierającego równania i rysunki techniczne. Przedstawienie jej w atrakcyjnej wizualnie formie jest bardziej przystępne i zwiększa motywację użytkowników. Wizualizacja zjawisk ułatwia zrozumienie problemów i sprawia, że przyswajanie wiedzy w podobnych, praktycznych sytuacjach w pracy inżyniera staje się łatwiejsze.

 • The Effect of the Weld Type on Ensemble Average in SEA

  23. Międzynarodowy Kongres Akustyki, Aachen 2019

  Paweł Nieradka, Sebastian Szarapow

  Statystyczna analiza energii (SEA) przewiduje średnią reakcję populacji. Ta populacja składa się z podobnych struktur wibroakustycznych poddanych działaniu białego szumu w wysokich częstotliwościach. Jednak zwykle w zastosowaniach inżynierskich metoda SEA jest wykorzystywana do określenia odpowiedzi określonej struktury. Wynika to z założenia, że w przypadku złożonych struktur odpowiedź pojedynczego członka populacji nie będzie znacząco różnić się od średniej.

  Celem badania było sprawdzenie powyższego założenia na prostych strukturach. Przetestowano sześć podobnych do siebie struktur mechanicznych. Każda struktura składała się z dwóch płyt zespawanych ze sobą pod kątem prostym. Wyznaczono poziom redukcji drgań (prędkości) pomiędzy płytami. Z punktu widzenia SEA, każda z sześciu płyt w kształcie litery L jest reprezentowana przez ten sam system SEA złożony z dwóch podsystemów 2D złączonych poprzez skrzyżowanie linii. Jednak powstałe w ten sposób połączenia linii zostały osiągnięte za pomocą dwóch różnych technik spawania. Ten szczegół jest pomijany podczas obliczeń SEA. Redukcja drgań uzyskana na pojedynczej strukturze została porównana ze średnią zbiorczą obejmującą całą sześcioelementową próbkę. Rozpatrzono wpływ techniki spawania na transmisję. Uzyskane wyniki porównano z prognozą SEA.

  https://www.researchgate.net/publication/335813371_The_Effect_of_the_Weld_Type_on_Ensemble_Average_in_SEA

 • Akustyka Środowiskowa - Co, Po co i Dlaczego?

  Noisy Exchange PWR, 2019

  Tomasz Malec

  The presentation is an introduction to the topic of Environmental Acoustics and provides exhaustive description of issues related to the topic. Is starts from presenting a broad view on the sources of sound and proceeds with detailed explanation of topics such as: environmental acoustics’ research areas, basic principles, targets for acoustic analysis, identification methods and selection of solutions. The closing part of the presentation shows the connections between Environmental Acoustics and other fields of knowledge and it’s applications.

  http://www.noisyexchange.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Environmental-acoustic-what-for-what-and-why-Tomasz-Malec.pdf

 • Insertion Loss of Enclosures with Lined Slits

  Euronoise 2018, Heraklion, Crete

  Paweł Nieradka, Andrzej Dobrucki

  Szczelina powietrzna z jedną z granic utworzonych przez pochłaniającą wykładzinę jest systemem akustycznym, który może wprowadzić tłumienie transmisji (TL) o dużych wartościach. Celem pracy jest ewaluacja tłumienności całkowitej (IL) w obudowach akustycznych, spowodowanej przez szczeliny powietrza. W tym celu skonstruowano dwie dźwiękochłonne obudowy MDF o różnych rozmiarach. Obudowy uniesiono w celu utworzenia szczelin o regulowanej wysokości. Ponieważ obudowy zostały dostosowane akustycznie, naturalnie utworzyła się bariera pochłaniająca. Model Mechela został wykorzystany do przewidywania TL tego rodzaju szczelin pochłaniających. Straty wtrąceniowe obu obudów mierzono zgodnie z ISO 11546-1. Następnie przeprowadzono symulację tłumienia wtrąceniowego (zastosowano dwa modele: dobrze znany, prosty wzór oraz model SEA). Zauważono, że różnica pomiędzy wynikami uzyskanymi przy użyciu prostego wzoru i modelu SEA jest znikoma, ponieważ transmisja przez szczeliny (modelowana w SEA jako transmisja nierezonansowa) jest o wiele wyższa niż transmisja poprzez ściany obudowy w szerokim zakresie częstotliwości.

  Porównano wyniki symulacji i pomiarów. W przypadku wąskich szczelin występuje zgodność. Ponadto wyniki potwierdziły znaczenie zapewnienia warunków wysokiego nakładania się modów przy zastosowaniu modeli statystycznych w symulacji akustycznej.

  https://www.researchgate.net/publication/325540701_Insertion_loss_of_enclosures_with_lined_slits

 • Partnerstwo Strategiczne w Dziedzinie Akustyki

  6. Konferencja o Fizyce Budynków oraz Technologii Stosowanej w Architekturze, Leuven 2018

  Karolina Jaruszewska, Christ Glorieux, Vojtech Chmelik, Daniel Urban, Kristian Jambrosic, Monika Rychtarikova

  Celem Partnerstwa Strategicznego jest połączenie podmiotów z różnych sektorów oraz dyscyplin w celu stworzenia partnerstwa biznesowego i naukowego ukierunkowanego na rozwój i promocję edukacji, szkoleń i badań w dziedzinie akustyki. Efektem partnerskiej pracy jest przestrzeń kreatywna do nauczania i e-learningu w zakresie akustyki (ACOUCOU). Forma szkoleń pozwala inżynierom nie tylko pracować niezależnie i szlifować swoje umiejętności w zakresie akustyki, ale również dostarcza nowoczesne narzędzia do stałego doskonalenia zawodowego nauczycieli, trenerów i mentorów edukacyjnych w miejscu pracy.

  Duże partnerstwo projektowe z wieloma instytucjami ma znaczący wpływ na poziomie europejskim, przyspieszając efektywną współpracę i doskonalenie w dziedzinie akustyki.

   

 • Porównanie sygnałów niskiej częstotliwości emitowanych przez turbiny wiatrowe dwóch różnych typów generatorów

  Międzynarodowa Konferencja Energy, Environment and Material Systems (EEMS 2017), Polanica-Zdrój

  Tomasz Malec, Tomasz Boczar, Daria Wotzka and Paweł Frącz

  W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej hałasu infradźwiękowego generowanego przez turbiny wiatrowe dwóch typów: asynchronicznej typu REPOWER MM92 o mocy 2 MW i synchronicznej typu Vensys 62 o mocy 1,2 MW. Przedstawiono widma częstotliwości poziomów ciśnienia akustycznego generowanych podczas pracy obu turbin dla przykładowo wybranych wartości prędkości wiatru.W przedstawionych widmach wskazano częstotliwości rezonansowe, dla których przedstawiono zmiany ciśnienia akustycznego w czasie. Na podstawie uzyskanych widm częstotliwości stwierdzono, że zazwyczaj turbina asynchroniczna wytwarza niższe poziomy ciśnień, które są mniej stabilne w czasie oraz wykazuje wyższe wartości ciśnień wokół częstotliwości rezonansowych w porównaniu z turbiną typu synchronicznego. Stwierdzono również, że turbina asynchroniczna jest pod większym wpływem warunków wietrznych i generuje wyższe wartości ciśnienia przy wyższych prędkościach wiatru niż turbina synchroniczna.

  Główny wkład pracy polega na wskazaniu, że rodzaj generatora turbiny wiatrowej ma istotny wpływ na poziom emitowanego do środowiska hałasu infradźwiękowego.

  https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2017/07/e3sconf_eems2017_01001/e3sconf_eems2017_01001.html

   

 • Dobry wiatr dla regionów - Eksperci o energetyce wiatrowej

  POLSKIE STOWARZYSZENIE ENERGETYKI WIATROWEJ, 2016

  Tomasz Malec

  W publikacji dr inż. Tomasz Malec (Kierownik Zakładu Akustyki KFB) napisał rozdział poświęcony ocenie wpływu hałasu generowanego przez turbiny wiatrowe na środowisko.

   

 • Pomiary i analiza hałasu infradźwiękowego emitowanego przez turbinę wiatrową dużej mocy

  Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, 2016

  14 stycznia 2016 roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej Tomasza Malca (Kierownika Wydziału Akustycznego KFB) z dziedziny Inżynierii Elektrycznej. Przedmiotem obrony były: „Pomiary i analiza hałasu infradźwiękowego emitowanego przez turbiny wiatrowej o dużej mocy”.

  W ramach prac wykonano pomiary turbin wiatrowych. Następnie przeprowadzono wielowariantową analizę sygnałów akustycznych generowanych przez turbiny wiatrowe o dużej mocy pracujące w warunkach rzeczywistych. Przeanalizowano sygnały infradźwiękowe, sygnały o niskiej częstotliwości i sygnały dźwiękowe. Zbadano również wpływ szeregu parametrów i czynników zewnętrznych na uzyskane wyniki. Dla badanych reprezentatywnych turbin wiatrowych o dużej mocy nie stwierdzono nadmiernych poziomów ciśnienia akustycznego, niezależnie od prędkości wiatru, warunków meteorologicznych, rozwiązań projektowych, czasu pracy, wartości mocy i ilości energii elektrycznej dostarczonej do systemu elektroenergetycznego.

  .

 • Zmniejszenie narażenia na hałas w miejscu pracy na stanowiskach do obróbki metali

  Noise Control 2016, Gniew, Polska

  Bartosz Chmielewski

  Obróbka metali z użyciem ręcznych narzędzi pneumatycznych jest przyczyną przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w miejscu pracy. W tych czynnościach narażenie jest spowodowane emisją hałasu pochodzącego od samego narzędzia oraz hałasu wytwarzanego przez zetknięcie się narzędzia z przedmiotem obrabianym.

  Omówiono metodologię analizy akustycznej prowadzącą do opracowania wytycznych akustycznych, koncepcji, projektu i implementacji rozwiązań. W pracy przedstawiono prototypowe rozwiązanie zbudowane przez zespół KFB Polska.

  Przedstawiono projekt koncepcyjny, obliczenia i wyniki pomiarów akustycznych.

 • ArAc - Multibook of Architectural Acoustics

  VI Międzynarodowa Konferencja “Building Physics”, IBPC 2015, Turyn

  Karolina Jaruszewska, Monika Rychtarikova, Thomas Wulfrank, Joanna Jablonska, Magdaelna Boeck

  ArAc – Multibook of Architectural Acoustics (publikacja interaktywna) jest narzędziem dydaktycznym, którego głównym celem jest wypełnienie w innowacyjny sposób luki w literaturze technicznej oraz zwiększenie świadomości architektów dotyczącej roli, jaką komfort akustyczny odgrywa w życiu ludzi. Projekt ArAc przedstawia innowacyjne podejście do edukacji i rozwoju zawodowego architektów w obszarze akustyki. Profesjonalne książki dotyczące akustyki architektonicznej są skierowane głównie do czytelników z przygotowaniem matematycznym lub technicznym, zazwyczaj do absolwentów wydziałów elektroniki lub fizyki. Takie badania mają jedynie ograniczoną użyteczność dla architektów, którzy nie zamierzają studiować akustyki architektonicznej jako oddzielnego obszaru wiedzy, ale szukają inspiracji w zakresie poprawnych akustycznie rozwiązań architektonicznych. Materiały zawarte w multibooku powstały po to, aby pomagać architektom w poprawnym i samodzielnym rozwiązywaniu powszechnych i nieskomplikowanych problemów związanych z ochroną przed hałasem i akustyką wnętrz. Ten rodzaj wiedzy jest najbardziej użyteczny podczas projektowania koncepcyjnego związanego z akustyką architektoniczną, jak również we wzajemnym zrozumieniu różnych priorytetów, które mogą mieć współpracujący ze sobą architekci i akustycy.

  ArAc-Multibook of Architectural Acoustics to czterojęzyczna aplikacja na urządzenia mobilne (tablety, smartfony z systemem iOS i Android) oraz strona internetowa. Multibook jest pierwszą tego rodzaju aplikacją w formie podręcznika akustyki dla architektów wzbogaconego o nagrania audio, galerie zdjęć, animacje, filmy instruktażowe i elementy interaktywnych grafik.

 • Ocena wpływu danych z analizy pracy na określenie narażenia na hałas w miejscu pracy...

  InterNoise 2013, Innsbruck

  Bartosz Chmielewski, Filip Barański

  Ocena wpływu danych z analizy pracy na określenie narażenia na hałas w miejscu pracy montera–spawacza

  W artykule autorzy przedstawiają wyniki określenia narażenia na hałas w miejscu pracy (wykonanego zgodnie z normą PN-EN ISO 9612:2011) dla montera–spawacza pracującego w jednym z zakładów produkcyjnych w Polsce. Głównym celem była weryfikacja wyników pomiarów zawartych w dwóch poprzednich raportach pochodzących z innych laboratoriów, które otrzymały wskaźniki hałasu metodą zadaniową (strategia 1). Wyniki znacznie się różniły, pomimo braku zmiany w cyklu produkcyjnym dla stanowiska pracy. W celu weryfikacji tego zagadnienia, wykonano dodatkową sesję pomiarową z pomiarem całodniowym (strategia 3), rozszerzoną o bardzo szczegółową rejestrację czynności roboczych (zadań, pracy z narzędziami, wydarzeń) i ich czasu trwania. Nacisk położono na kwestię określenia i identyfikacji zadań. Na końcu dla obu strategii wykonano porównanie wkładu każdego zidentyfikowanego zadania na poziom dziennego narażenia na hałas. Dla każdej zidentyfikowanej operacji uzyskano równoważne wartości poziomu dźwięku (pasma całkowite i oktawowe).

  Analiza zebranych wyników doprowadziła do oceny wpływu danych z analizy pracy na wyznaczanie wskaźników hałasu zawodowego. Autorzy zwracają uwagę na to, że poza kwestią narażenia na hałas, znaczne różnice w okresowych pomiarach nie pozwalają pracodawcom monitorować skuteczności rozwiązań przeciwhałasowych, jednak w większości przypadków pracodawcy wymagają od firm akustycznych gwarancji na skuteczność proponowanych rozwiązań akustycznych.

 • Nowa metoda analizy akustycznej źródeł dźwięku w halach przemysłowych

  EURONOISE 2012, Prague

  Karolina Jaruszewska, Filip Barański

  W pracy opisano metodę analizy akustycznej źródeł hałasu w halach przemysłowych przy wykorzystaniu nowych technologii pomiarów. Pomiary wykonano kamerą akustyczną (system wykorzystujący metodę formowania wiązki) oraz laserem 3D do skanowania geometrii przestrzeni zamkniętych. Celem tych pomiarów jest lokalizacja i identyfikacja źródeł hałasu na linii produkcyjnej w skomplikowanej sytuacji akustycznej (warunki pogłosowe, liczne i różnorodne źródła hałasu).

  Wyniki tych pomiarów są wykorzystywane jako dane wejściowe do symulacji komputerowej z oprogramowaniem do przewidywania hałasu, co pozwala na stworzenie rankingu źródeł hałasu oraz znalezienie możliwości redukcji poziomu hałasu. Pomiary pokazują potencjał nowych technologii pomiarowych do szybszej i bardziej precyzyjnej analizy akustycznej źródeł hałasu w halach przemysłowych.

   

 • Projektowanie stacji roboczych w halach przemysłowych z wieloma źródłami hałasu z wykorzystaniem modelowania akustycznego…

  Proceedings of the 12th European Conference on Noise Control EURONOISE 2012, Prague

  Bartosz Chmielewski, Filip Barański

  Projektowanie stacji roboczych w halach przemysłowych z wieloma źródłami hałasu z wykorzystaniem modelowania akustycznego i źródeł zastępczych

  W pracy przedstawiono podejście autorów do modelowania akustycznego hali produkcyjnej elementów, w której wykorzystuje się wiele ręcznych narzędzi i maszyn. Celem jest zarówno stworzenie mapy akustycznej, jak i określenie średnich dziennych poziomów hałasu dla stanowisk pracy. W celu optymalizacji obliczeń, stworzono źródła zastępcze dla każdej stacji produkcyjnej i zdefiniowano zależności między geometrią układu źródło-robotnik a średnimi poziomami hałasu dla pracowników stacji. Szczegółowe podejście wymagałoby symulacji dla każdej konkretnej konfiguracji źródeł i pracowników. Zaproponowane podejście pozwala na zmniejszenie liczby źródeł w modelu i na rozważenie tylko jednej konfiguracji. Ta praca porównuje wyniki szczegółowych symulacji przy wykorzystaniu zaprezentowanej metodologii. W pracy przedstawiono potencjał tej metody oraz możliwe zastosowania.

 • Badania hałasu infradźwiękowego emitowanego przez turbiny wiatrowe dużej mocy

  ACTA PHYSICA POLONICA A, No.5, Vol. 122 (2012)

  Tomasz Boczar, Tomasz Malec and Daria Wotzka
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

  Przedmiot artykułu dotyczy badania sygnałów infradźwiękowych generowanych przez pracę nowoczesnych turbin wiatrowych. Pomiary hałasu infradźwiękowego wykonano zgodnie z założeniami normy EN 61400-11. Przedmiotem badań była nowo oddana do użytku farma wiatrowa o łącznej mocy elektrycznej 30 MW. Wzięta pod uwagę elektrownia składała się z 15 nowych turbin wiatrowych, każdej o mocy 2 MW. Zakres przeprowadzonej analizy obejmował wyznaczenie przebiegów czasowych, zobrazowanie zmian w czasie oraz wyznaczenie widm częstotliwościowych rejestrowanych sygnałów infradźwiękowych. Dokonano oceny wpływu zmian częstotliwości wiatru.

  Ponadto zakres analiz prowadzonych w tym zakresie dotyczył oceny wpływu wartości parametrów meteorologicznych związanych z zastosowanym systemem pomiarowym na otrzymane wyniki. wartości uzyskane z pomiarów odniesiono i porównano z limitami określonymi w normach i przepisach obowiązujących w tej dziedzinie.

   

 • Analiza sygnałów wibroakustycznych generowanych podczas pracy mikroturbin wiatrowych

  ACTA PHYSICA POLONICA A, No.3, Vol 124 (2013)

  Daria Wotzka, Tomasz Boczar, Tomasz Malec i Radosław Pierzga
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analizy sygnałów wibroakustycznych generowanych przez dwie turbiny wiatrowe małej mocy o osi pionowej, które są zainstalowane na dachu Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Opolskiej. Badanie dotyczy turbin wiatrowych typu Darrieus i Savonius o mocy znamionowej 1 kW każda. Do rejestracji drgań masztu turbiny zastosowano trzy jednoosiowe akcelerometry oraz aparaturę pomiarową firmy Brüel & Kjær.

  W artykule przedstawiono układ pomiarowy. Przeprowadzono analizę porównawczą zarejestrowanych danych w kategorii czasu i częstotliwości. Wyniki przedstawiają zmiany rejestrowanych sygnałów w czasie i częstotliwości w różnych warunkach meteorologicznych, tj. Przy różnych wartościach prędkości wiatru. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono istotne różnice w drganiach masztów obu typów turbin wiatrowych.

 • Kolumna mikrofonowa

  XIV International Symposium on Engineering and Sound Engineering ISSET 2011, Wrocław

  Bartosz Chmielewski

  W pracy dokonano analizy właściwości i metodologii projektowania kolumny mikrofonowej jako układu mikrofonowego o określonej charakterystyce kierunkowości, który może być przydatny w nagłośnieniach sal wykładowych i seminaryjnych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przeprowadzonej przez autora w programie MATLAB. Na podstawie tych wyników określono charakterystykę kolumny mikrofonowej, ponieważ zdefiniowano relacje przydatne w projektowaniu kolumny mikrofonowej.

KFB sesja 2020 025

Pracuj z nami

Zawsze szukamy podejścia skoncentrowanego na rozwiązywaniu wielkich, złożonych pytań naukowych inżynierów i naukowców, którzy czerpią radość z okazji do odkrywania
nowych ścieżek badawczych, oraz na kulturze, która wspiera wspólne wysiłki.
Przyjdź i stań się częścią tego wszystkiego.

Skontaktuj się z nami careers@kfb-acoustics.com

Jesteśmy otwarci na
propozycje partnerstwa

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z KFB, prześlij nam krótką, otwartą ofertę, która opisuje tę możliwość.

Nawiąż kontakt

PRACUJ Z NAMI

If you are looking for a solution to an existing challenge or a new opportunity to take advantage of, please contact us.

  zobacz więcej zwiń
  Cookies

  Używamy plików cookie na KFB-acoustics.com, aby zapewnić Ci lepszą obsługę online i dostarczać wiadomości handlowe dostosowane do Twoich preferencji. Jeśli wybierzesz „kontynuuj” lub uzyskasz dostęp do jakichkolwiek treści naszej witryny bez dostosowywania swoich wyborów, zgadzasz się na użycie plików cookie. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie i sposobach odrzucania plików cookie, <a href=”https://kfb-acoustics.com/pl/informacje-prawne/”>klikając tutaj</a>.

  Kontynuuj