OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest KFB ACOUSTICS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mydlanej 7, we Wrocławiu 51-502, NIP: 8951956972, REGON: 021059652 (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu, tel.:  48 71 707 24 00, adres e-mail: sekretariat@kfb-polska.pl.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@kfb-polska.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wykonywania umowy,
  2. realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody,
  3. wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
  4. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KFB ACOUSTICS Sp. z o.o w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z KFB ACOUSTICS Sp. z o.o.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwa prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową zawarcia umowy.
 7. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.